Zrealizuj i rozlicz swoją inwestycję ! lista wykonawców opublikowana

 Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy realizacji projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

ETAP II DOKONANIE WYBORU WYKONAWCY SWOJEJ INWESTYCJI

1. Aby zrealizować swoją inwestycję zgodnie z wymogami projektu kolejnym etapem jest skierowanie zapytania ofertowego (załącznik 1) dotyczącego realizowanego wydatku do wykonawców znajdujących się na liście dostępnej pod adresem (zobacz listę wykonawców – kliknij) . Odbywa się to poprzez tzw. rozeznanie rynku, czyli przeprowadzenie badania rynku drogą telefoniczną lub pisemną w celu porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.

Koniecznym jest również wybór urządzenia, jakie planujecie Państwo zamontować aby spełnić wymogi regulaminu spośród urządzeń dostępnych pod adresem (zobacz listę urządzeń – kliknij)

2. Nabór na listę potencjalnych wykonawców jest prowadzony w trybie ciągłym. W każdym momencie w okresie trwania projektu nowy wykonawca może wpisać się na listę, po przedstawieniu stosownych dokumentów m.in.: zaświadczenia z ZUS, referencji, autoryzacji urządzeń itp. Informację o naborze znajdują się na stronie https://stopsmog.eu/dla-wykonawcy/

3. Po otrzymaniu ofert i kosztorysów od potencjalnych Wykonawców, Grantobiorca dokonuje samodzielnie wyboru najkorzystniejszej oferty i sporządza protokół wyboru oferty/oświadczenie (załącznik 4).

Grantobiorca może za najkorzystniejszą uznać także ofertę na kwotę brutto przekraczającą limit przyznanego mu w projekcie dofinansowania, ale wówczas różnicę pomiędzy ceną oferty i kwotą dofinansowania pokrywa ze środków własnych.

4. W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie powiatu żywieckiego Grantobiorca wysyła na adres email zmge@kreatus.eu lub składa dokumenty, umieszczone w kopercie i opisane do pojemnika znajdującego się w Biurze Operatora w Żywcu przy ulicy Księdza Prałata Stanisława Słonki 7

–  skan zapytania ofertowego złożonego/wysłanego do Wykonawcy

– skan podpisanej przez wykonawcę oferty cenowej (załącznik 2) wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym (załącznik 3)

– skan podpisanego protokołu wyboru oferty/oświadczenia (załącznik 4)

– skan podpisanych oświadczeń dot. prowadzonej działalności gospodarczej (załącznik 5)

– informację o granicznym terminie zakończenia realizacji projektu tj. złożenia wniosku o wypłatę grantu wraz ze wszystkimi dokumentami (nie może być późniejszy niż 30.09.2021 r.)

W temacie e-maila lub opisie koperty należy wpisać: Rozeznanie rynku  ID …. Imię i Nazwisko Grantobiorcy oraz adres nieruchomości.

ETAP III ZAWARCIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

5.   Po potwierdzeniu kompletności i prawidłowości przesłanej dokumentacji Operator Projektu  przygotowuje umowę o powierzenie grantu. O ile będzie to konieczne Grantobiorca może zostać poproszony o wyjaśnienia lub uzupełnienie brakujących dokumentacji.

6. Po przygotowaniu umowy o powierzenie grantu Operator projektu umawia się telefonicznie z Grantobiorcą na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Grantobiorca podpisuje umowę o powierzenie grantu ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

7. W dniu podpisania umowy o powierzenie grantu należy dostarczyć oryginały dokumentów wymienione w pkt. 4 oraz posiadać swój dowód osobisty, w celu weryfikacji danych osobowych.

8. Podpisana umowa o powierzenie grantu stanowi podstawę do realizacji inwestycji i zlecenia prac Wykonawcy.

9. Grantobiorcy uczestniczący w projekcie nie mogą posiadać żadnego zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych.

ETAP IV ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ I REALIZACJA INWESTYCJI

10. Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca zawiera umowę z wykonawcą na realizację prac (załącznik 6). Wzór umowy jest zalecany a nie obowiązkowy i może podlegać modyfikacjom wg ustaleń Stron.

11. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą następuję realizacja inwestycji zgodnie z jej zakresem. Za realizację inwestycji wobec Grantobiorcy jako klienta odpowiada Wykonawca.

Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Wykonawca musi ustanowić Kierownika Budowy.

12. Jeżeli projekt łączy się z wykonaniem termomodernizacji – należy pamiętać, że Grantobiorca musi ją wykonać przed wymianą źródła ciepła oraz przed terminem złożenia do Operatora dokumentacji potwierdzającej realizację projektu (efekt ekologiczny termomodernizacji musi zostać zaliczony do efektu realizacji całego projektu).  Wykonawcę termomodernizacji można wybrać bez konieczności rozeznania rynku (chyba, że na wykonanie termomodernizacji Grantobiorca pozyskał inne dofinansowanie – wówczas postępuje zgodnie z wymogami dotyczącego tego dofinansowania). 

13. Realizacja inwestycji przez Grantobiorcę oznacza:

a. podłączenie urządzeń do sieci lub instalacji wewnętrznej budynku (c.w.u., c.o.),

b. wykonanie audytu energetycznego porealizacyjnego i potwierdzenia uzyskania wymaganych wskaźników realizacji projektu w protokole odbioru,

c1. zawiadomienie o gotowości do odbioru – zgłoszenie wraz załącznikami:

1 Przygotowany przez Wykonawcę proponowany protokół odbioru końcowego zgodnie ze wzorem
2 Protokół złomowania pieca
3 Audyt powykonawczy
4 Umowa na wykonanie inwestycji podpisana pomiędzy Mieszkańcem a Wykonawcą
5 Faktury zaliczkowe, jeśli zostały wystawione
6 Lista kontrolna dla kotła gazowego, na biomasę, pieca elektrycznego
7 Lista kontrolna dla budowy, modernizacji kominów spalinowych i wentylacyjnych
8 Lista kontrolna dla pompy ciepła C.O.
9 Lista kontrolna dla pompy ciepła C.W.U.
10 Lista kontrolna dla pompy ciepła gruntowa C.O.
11 Lista kontrolna dla instalacji fotowoltaicznej
12 Lista kontrolna dla instalacji gazowej
13 Lista kontrolna dla instalacji solarnej
14 Lista kontrolna dla instalacji wiatrowej

c2. dokonanie ostatecznego odbioru pomiędzy Wykonawcą, Mieszkańcem i Inspektorem Nadzoru ze strony Operatora oraz podpisanie protokołu odbioru zrealizowanych prac ( wzór protokołu )

d. wystawienie przez Wykonawcę na rzecz Grantobiorcy faktury za zakres wykonanych prac

e. dokonanie przez Grantobiorcę płatności faktury przelewem na rzecz Wykonawcy  (przelew należy wykonać z rachunku bankowego podanego w umowie o powierzenie grantu).

ETAP V ROZLICZENIE PROJEKTU I ZWROT ŚRODKÓW NA RACHUNEK GRANTOBIORCY

14. Po pozytywnym wyniku odbioru inwestycji przez Inspektora Nadzoru oraz uregulowaniu płatności na rzecz Wykonawcy inwestycji Grantobiorca składa w biurze Operatora Projektu wniosek o wypłatę Grantu (tutaj)

15. Do wniosku o wypłatę grantu należy dołączyć następujące dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem):

a. Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.

b. Protokół poświadczający odbiór robót/usług (zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru)

c. Kosztorys powykonawczy (kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane, wówczas protokół powinien zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego).

d. Umowa na podłączenie do sieci energetycznej i/lub cieplnej wraz z ewentualnymi aneksami.

e. Świadectwa, deklaracje, certyfikaty, karty gwarancyjne dopuszczające je do użytku oraz montażu na terenie RP – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

f. protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń potwierdzający efekt ekologiczny podpisany przez uprawnionego instalatora oraz mieszkańca lub audyt porealizacyjny potwierdzający uzyskanie zadeklarowanego we wniosku o grant efektu ekologicznego

W zależności od zakresu inwestycji Grantobiorcy, należy potwierdzić realizację wybranych wskaźników z  poniższej listy: 

Wskaźniki produktu:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]
 • Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]
 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]

Wskaźniki rezultatu

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]
 • Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]
 • Stopień redukcji PM10 [tony/rok]

g. Faktura VAT/rachunek wraz z potwierdzeniem płatności za usługę przelewem

h. Protokół złomowania / likwidacji starego kotła.

i. Obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego.

j. Dokumentacja zdjęciowa (przed i po montażu)

k. Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:

 • braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,
 • dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
 • oświadczenie dot. trwałości przedsięwzięcia,
 • oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

16. Po złożeniu przez Grantobiorcę wniosku o wypłatę grantu Operator sprawdza ten wniosek pod względem formalnym. W razie potrzeby Operator zwraca się do Grantobiorcy o wyjaśnienia, skorygowanie lub uzupełnienie dokumentacji. 

17. Po sprawdzeniu wniosku przez Operatora, wniosek jest przekazywany przez Operatora do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

18. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem zatwierdzenia przez Związek  Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu wniosku o wypłatę Grantu. Wypłata Grantu odbywa się przelewem na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany w umowie  o powierzenie grantu w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę grantu (pod warunkiem dysponowania przez Związek  Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski) lub w pierwszym możliwym terminie po upływie 30 dni.

19. W zakresie montażu paneli fotowoltaicznych Wnioskodawca może uczestniczyć wyłącznie w projekcie „Słoneczna Żywiecczyzna” lub „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” (Stop Smog) i nie może łączyć udziału w obu tych projektach.

Pobierz i wypełnij załączniki:

Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe(WORD) / Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 2.1 Oferta cenowa (WORD) / Załącznik nr 2 Oferta cenowa (PDF) przy jednej stawce VAT

Załącznik nr 2.2 Oferta cenowa (WORD) / Załącznik nr 2.2 Oferta cenowa (PDF) przy dwóch stawkach VAT

Załącznik nr 3.1 Kosztorys ofertowy uproszczony (EXCEL) / Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy uproszczony (PDF)

Załącznik nr 3.2 Kosztorys ofertowy uproszczony (EXCEL) / Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy uproszczony (PDF) (przy zwiększonej instalacji fotowoltaicznej)

Załącznik nr 4 Protokół wyboru wykonawcy – oświadczenie (WORD) / Załącznik nr 4 Protokół wyboru wykonawcy – oświadczenie (PDF)

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. prowadzonej działalności gospodarczej (PDF)

Załącznik nr 6 Wzór umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą (WORD) / Załącznik nr 6 Wzór umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą (PDF)

Protokół likwidacji kotła (WORD) / Protokół likwidacji kotła (PDF)

Zawiadomienie o zakończeniu robót (WORD) / Zawiadomienie o zakończeniu robót (PDF)

Protokół odbioru końcowego (WORD) / Protokół odbioru końcowego (PDF)

Lista kontrolna dla kotła gazowego, na biomasę, pieca elektrycznego WORD / PDF

Lista kontrolna dla budowy, modernizacji kominów spalinowych i wentylacyjnych WORD / PDF

Lista kontrolna dla pompy ciepła C.O. WORD / PDF

Lista kontrolna dla pompy ciepła C.W.U. WORD / PDF

Lista kontrolna dla pompy ciepła gruntowa C.O. WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji fotowoltaicznej WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji gazowej WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji solarnej WORD / PDF

Lista kontrolna dla instalacji wiatrowej WORD / PDF

Wniosek o wypłatę grantu WORD /PDF

Oświadczenia do wniosku o wypłatę grantu WORD / PDF

Oświadczenie dotyczące kosztów niekwalifikowalnych do wniosku o wypłatę grantu WORD / PDF

Ponadto poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zastosowania prawa budowlanego oraz procedury instalacyjne obowiązujące dla inwestycji które Państwo realizujecie

Wymogi dotyczące zastosowania prawa budowalnego

INWESTYCJE ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ZGŁOSZENIA

 1. Montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.
 2. Wykonanie prac polegających na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m.

INWESTYCJE WYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA

 1. Instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.
 2. Budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m sześc., przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 3. Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższej niż 25 m.
 4. Budowa kanalizacji kablowej.
 5. Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Pozwolenie na budowę jest potrzebne, jeśli przebudowa dotyczy budynków innych niż powyższe

1. Pamiętaj, że wszystkie wyżej wymienione roboty budowlane wymagają:

 • pozwolenia na budowę – jeśli wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków;
 • zgłoszenia budowy – jeśli prowadzone są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

2. Ponadto zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo budowlane uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwaga!!!

Jeśli budowa lub roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 2 Ustawy Prawo budowlane, ale będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, to musisz je zgłosić. Do zgłoszenia dołącz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.

Kiedy zamiast zgłoszenia budowy potrzebne jest pozwolenie na budowę

 • Jeżeli inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, lub
 • Jeżeli inwestycja ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

UWAGA:

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a,

Poniżej przedstawiamy procedury instalacyjne obowiązujące dla inwestycji które Państwo realizujecie

PROCEDURA INSTALACJI KOTŁA GRZEWCZEGO GAZOWEGO

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy zlecić opracowanie projektu instalacyjnego projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant powinien pozyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia.
 2. Po opracowaniu projektu należy przystąpić do procedury zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (gdy wymagane).
 3. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 4. Wybór kierownika robót
 5. Prace instalacyjne
 6. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego kotła gazowego.
 7. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie CO i CWU umożliwiających montaż wybranego kotła gazowego. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego kotła gazowego.
 8. Instalacja zewnętrzna – w razie zastosowania instalacji opartej o zbiorniki na gaz zbiorniki te podlegają dozorowi technicznemu prowadzonemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Z tego powodu część projektową dotyczącą instalacji zewnętrznej najczęściej powierza się wybranemu dostawcy gazu.
 9. Odbiory robót
 10. Firma instalacyjna – protokoły prób szczelności, oświadczenie kominiarskie, protokół gotowości instalacji
 11. Kierownik robót – oświadczenie kierownika robót
 12. Wpięcie instalacji do sieci dystrybucyjnej (konieczne oświadczenie kierownika robót)
 13. W razie zastosowania kotłowni gazowej o mocy powyżej 70kW (moc jednego kotła) instalacja podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROCEDURA INSTALACJI GRZEWCZEGO NA BIOMASĘ

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Prace instalacyjne
 4. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego kotła na biomasę.
 5. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie CO i CWU umożliwiających montaż wybranego kotła na biomasę. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego kotła na biomasę.
 6. Odbiory robót
 7. Firma instalacyjna – protokoły instalacyjne, oświadczenie kominiarskie, protokół gotowości instalacji

PROCEDURA INSTALACJI PIECA ELEKTRYCZNEGO

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej zwrócić się o wydanie nowych warunków przyłączeniowych bądź zwiększenie mocy do Przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego.
 4. Wykonanie przez Przedsiębiorstwo Dystrybucyjne prac związanych z dostosowaniem przyłącza do zakładanego poboru mocy.
 5. W razie konieczności zwiększenia przekroju kabla zasilającego tablicę rozdzielczą w budynku – wykonanie niezbędnej modernizacji okablowania.
 6. Prace instalacyjne
 7. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego pieca elektrycznego.
 8. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie CO i CWU umożliwiających montaż wybranego pieca elektrycznego. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego pieca elektrycznego.
 9. Odbiory robót
 10. Firma instalacyjna – wymagane protokoły, oświadczenia, próby zadziałania instalacji

PROCEDURA MODERNIZACJI KOMINA WENTYLACYJNEGO/SPALINOWEGO

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Prace instalacyjne
 4. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną.
 5. Instalacja modernizowana:
 6. prace demontażowe, wyburzeniowe,
 7. wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w zakresie istniejących przewodów wentylacyjnych/kominów spalinowych,
 8. montaż nowych przewodów wentylacyjnych/kominów spalinowych,
 9. prace wykończeniowe.
 10. Odbiory robót
 11. Firma instalacyjna – protokoły prób szczelności, oświadczenie kominiarskie, protokół gotowości instalacji

PROCEDURA INSTALACJI W PRZYPADKU BUDOWY/ROZBUDOWY/MODERNIZACJI INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZYDOMOWYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy zlecić opracowanie projektu instalacyjnego projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant powinien pozyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia.
 2. Po opracowaniu projektu należy przystąpić do procedury zgłoszenia robót budowlanych.
 3. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 4. Wybór kierownika robót
 5. Prace instalacyjne
 6. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną.
 7. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie CO i CWU.
 8. Instalacja zewnętrzna – w razie zastosowania instalacji opartej o zbiorniki na gaz zbiorniki te podlegają dozorowi technicznemu prowadzonemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Z tego powodu część projektową dotyczącą instalacji zewnętrznej najczęściej powierza się wybranemu dostawcy gazu.
 9. Odbiory robót
 10. Firma instalacyjna – protokoły prób szczelności, oświadczenie kominiarskie, protokół gotowości instalacji
 11. Kierownik robót – oświadczenie kierownika robót
 12. Wpięcie instalacji do sieci dystrybucyjnej (konieczne oświadczenie kierownika robót)
 13. W razie zastosowania kotłowni gazowej o mocy powyżej 70kW (moc jednego kotła) instalacja podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROCEDURA W PRZYPADKU MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej zwrócić się o wydanie nowych warunków przyłączeniowych bądź zwiększenie mocy do Przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego.
 4. Wykonanie przez Przedsiębiorstwo Dystrybucyjne prac związanych z dostosowaniem przyłącza do zakładanego poboru mocy.
 5. W razie konieczności zwiększenia przekroju kabla zasilającego tablicę rozdzielczą w budynku – wykonanie niezbędnej modernizacji okablowania.
 6. Prace instalacyjne
 7. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego pieca elektrycznego.
 8. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącej instalacji elektrycznej.
 9. Demontaż istniejącej instalacji,
 10. Montaż nowej instalacji elektrycznej,
 11. Montaż nowych tablic bezpiecznikowych
 12. Prace wykończeniowe
 13. Odbiory robót
 14. Firma instalacyjna – wymagane protokoły, oświadczenia, próby zadziałania instalacji

PROCEDURA W PRZYPADKU MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Prace instalacyjne
 4. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego kotła gazowego.
 5. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie CO i CWU
 6. Demontaż istniejącej instalacji,
 7. Montaż nowej instalacji C.O.,
 8. Uruchomienie instalacji
 9. Prace wykończeniowe
 10. Instalacja zewnętrzna – w razie zastosowania instalacji opartej o zbiorniki na gaz zbiorniki te podlegają dozorowi technicznemu prowadzonemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Z tego powodu część projektową dotyczącą instalacji zewnętrznej najczęściej powierza się wybranemu dostawcy gazu.
 11. Odbiory robót
 12. Firma instalacyjna – protokoły i badania, oświadczenia, próby zadziałania i szczelności
 13. Kierownik robót – oświadczenie kierownika robót (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INSTALACJI OPRATEJ NA ZEWNĘTRZNYCH ZBIORNIKACH NA GAZ)
 14. Wpięcie instalacji do sieci dystrybucyjnej (konieczne oświadczenie kierownika robót)
 15. W razie zastosowania kotłowni gazowej o mocy powyżej 70kW (moc jednego kotła) instalacja podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

PROCEDURA W PRZYPADKU MODERNIZACJI INSTALACJI C.W.U.

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy zgłosić do właściwego względem lokalizacji inwestycji Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót.
 3. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 4. Prace instalacyjne
 5. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego kotła gazowego.
 6. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie C.W.U.
 7. Demontaż istniejącej instalacji,
 8. Montaż nowej instalacji C.W.U.,
 9. Uruchomienie instalacji
 10. Prace wykończeniowe
 11. Odbiory robót
 12. Firma instalacyjna – protokoły i badania, oświadczenia, próby zadziałania i szczelności

PROCEDURA BUDOWY INSTALACJI Z SYSTEMEM REKUPERACJI

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy zgłosić do właściwego względem lokalizacji inwestycji Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót.
 3. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 4. Prace instalacyjne
 5. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną.
 6. Instalacja modernizowana – wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącym systemie wentylacji umożliwiających montaż systemu wentylacji z rekuperacją. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranego systemu.
 7. Odbiory robót
 8. Firma instalacyjna – protokoły prób szczelności, oświadczenie kominiarskie, protokół gotowości instalacji

PROCEDURA INSTALACJI FOTOWOLTAIKI

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

UWAGA: W PRZYPADKU INSTALACJI POW. 6,5kW PROJEKT NALEŻY UZGODNIĆ Z RZECZOZNAWCĄ D.S. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 • Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 • Zgłoszenie w Przedsiębiorstwie Dystrybucyjnym zamiaru wykonania instalacji fotowoltaicznej, pozyskanie z PD odpowiednich warunków przyłączeniowych, uzgodnień, umów (szczegółowy zakres wyznaczy PD)
 • Prace instalacyjne
 • Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem lub wymaganiami Producenta przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranej instalacji fotowoltaicznej.
 • Instalacja modernizowana
 • wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie prac modernizacyjnych pokrycia dachowego umożliwiających montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
 • montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • montaż niezbędnego okablowania instalacji, urządzeń systemu instalacji odgromowej itp.
 • Uruchomienie instalacji,
 • Odbiory robót
 • Firma instalacyjna – protokoły pomiarowe, zadziałania instalacji, protokół gotowości instalacji
 • Wpięcie instalacji do sieci dystrybucyjnej (oświadczenie o poprawności wykonania instalacji i gotowości do podłączenia)
 • W przypadku instalacji powyżej 6,5kW należy zgłosić instalację do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, która dokona odbioru instalacji.

PROCEDURA DLA ZAKRESU INSTALACJI SOLARNEJ

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Prace instalacyjne
 4. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem lub wymaganiami Producenta przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranej instalacji solarnej.
 5. Instalacja modernizowana
 6. wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejących instalacjach,
 7. wykonanie prac modernizacyjnych pokrycia dachowego umożliwiających montaż konstrukcji wsporczej pod panele solarne,
 8. montaż konstrukcji wsporczej pod panele solarne,
 9. montaż paneli solarnych,
 10. montaż niezbędnego elementów, orurowania dla instalacji solarnej itp.
 11. Uruchomienie instalacji,
 12. Odbiory robót
 13. Firma instalacyjna – protokoły prób szczelności, protokoły instalacyjne, protokół gotowości instalacji

PROCEDURA W PRZYPADKU INSTALACJI WIATROWEJ

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy zlecić opracowanie projektu instalacyjnego projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Projektant powinien pozyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia. Należy dokonać Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli instalacja tego wymaga).
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Zgłoszenie w Przedsiębiorstwie Dystrybucyjnym zamiaru wykonania instalacji wiatrowej, pozyskanie z PD odpowiednich warunków przyłączeniowych, uzgodnień, umów (szczegółowy zakres wyznaczy PD)
 4. Prace instalacyjne
 5. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem lub wymaganiami Producenta przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranej instalacji wiatrowej.
 6. Instalacja modernizowana
 7. wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącej instalacji elektrycznej,
 8. montaż konstrukcji dla turbiny wiatrowej,
 9. montaż turbiny wiatrowej,
 10. montaż niezbędnego okablowania instalacji, urządzeń systemu instalacji odgromowej itp.
 11. Uruchomienie instalacji,
 12. Odbiory robót
 13. Firma instalacyjna – protokoły pomiarowe, zadziałania instalacji, protokół gotowości instalacji
 14. Wpięcie instalacji do sieci dystrybucyjnej (konieczne oświadczenie o poprawności wykonania instalacji i gotowości do podłączenia)

PROCEDURA INSTALACJI W PRZYPADKU MONTAŻ POMPY CIEPŁA GRUNTOWEJ

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Prace instalacyjne
 4. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem lub wymaganiami Producenta przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranej instalacji.
 5. Instalacja modernizowana
 6. wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącej instalacji,
 7. wykonie wykopów lub odwiertów dla instalacji,
 8. montaż orurowania, niezbędnych elementów instalacji,
 9. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 10. uruchomienie instalacji,
 11. Odbiory robót
 12. Firma instalacyjna – protokoły pomiarowe, zadziałania instalacji, protokół gotowości instalacji

PROCEDURA INSTALACJI W PRZYPADKU MONTAŻU POMPY CIEPLNEJ POWIETRZE – C.O.

 1. Przed przystąpieniem do montażu instalacji zaleca się przygotowanie projektu przez specjalistyczną firmę lub projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 2. Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 3. Prace instalacyjne
 4. Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem lub wymaganiami Producenta przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranej instalacji.
 5. Instalacja modernizowana
 6. wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącej instalacji,
 7. montaż orurowania, niezbędnych elementów instalacji,
 8. uruchomienie instalacji,
 9. Odbiory robót
 10. Firma instalacyjna – protokoły pomiarowe, zadziałania instalacji, protokół gotowości instalacji

PROCEDURA INSTALACJI W PRZYPADKU MONTAŻU POMPY CIEPLNEJ POWIETRZE – C.W.U.

 • Wybór firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 • Prace instalacyjne
 • Nowa instalacja – wykonanie całości instalacji zgodnie z projektem lub wymaganiami Producenta przez Instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Dobrą praktyką jest, gdy Instalator posiada przeszkolenie Producenta wybranej instalacji.
 • Instalacja modernizowana
 • wykonanie koniecznych zmian i modernizacji w istniejącej instalacji,
 • montaż orurowania, niezbędnych elementów instalacji,
 • uruchomienie instalacji,
 • Odbiory robót
 • Firma instalacyjna – protokoły pomiarowe, zadziałania instalacji, protokół gotowości instalacji