ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

W celu złożenia wniosku o wypłatę grantu bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z posiadanymi przez Państwa papierami oraz przygotowanie następujących dokumentów, które NALEŻY PRZYNIEŚĆ W ORYGINAŁACH NA UMÓWIONE SPOTKANIE W BIURZE OPERATORA PROJEKTU.

Bez poniższych dokumentów wniosek o wypłatę grantu nie otrzyma pozytywnej oceny formalnej i nie zostanie przesłany do oceny merytorycznej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA GRANTU:

1. WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU w załączeniu (lub do pobrania https://stopsmog.eu/regulamin-okreslajacy-zasady-udzielania-osobom-fizycznym-dotacji-celowej-w-formie-refundacji-i-realizacji-zadania-w-ramach-projektu-pn-ograniczenie-niskiej-emisji-na-terenie-dzialalnosci-zwiazku/).

Jeżeli wniosek zostanie przygotowany w wersji edytowalnej zalecane jest wysłanie wypełnionego wniosku na adres zmge@kreatus.eu wniosku 1 dzień przed umówioną wizytą w Biurze.

KRÓTKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU.

W pierwszej części wypełniane są dane grantobiorcy, które muszą być zgodne z danymi zawartymi w umowie o powierzenie grantu
II. W drugiej części należy podać lokalizację wykonanej inwestycji, która również musi być zgodna z adresem zawartym w umowie
III. W trzeciej części należy wpisać koszty kwalifikowalne w podziale na kwotę netto, brutto i VAT.

Kwoty te powinny być tożsame jak w ofercie, umowie z wykonawcą, fakturze końcowej. Na żadnym z tych dokumentów kwota nie może być inna.


– W ZESTAWIENIU KWALIFIKOWALNYCH KOSZTÓW INWESTYCJI 

należy wybrać zakres rzeczowy zgodny z zapytaniem ofertowym, ofertą i kosztorysem. Pozycje, które nie dotyczą projektu należy usunąć. Nie można zmieniać numeracji Lp.-

w kolumnie nr faktury wpisujemy tylko nr faktury końcowej (nie wpisujemy nr faktury zaliczkowej, gdyż na fakturze końcowej jest również ujęta faktura zaliczkowa)
– w kolumnie data zapłaty za fakturę wpisujemy wszystkie daty zapłaty za faktury tj. zaliczkowej i końcowej
– w kolumnach kwota netto, kwota VAT oraz kwota brutto wpisujemy kwoty z pkt. 6 protokołu odbioru końcowego (należy przeliczyć na kalkulatorze czy kwoty się zgadzają)- w kolumnie kwota do wypłaty wpisujemy kwotę z umowy o powierzenie grantu paragraf 4 pkt. 2
IV. W czwartej części należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji i zakończenia zadania. Daty te zawarte są w umowie o powierzenie grantu paragraf 5 pkt. 1
V. W części piątej należy zaznaczyć załączniki, które będą dołączane do wniosku tj.

2. FAKTURA KOŃCOWA I ZALICZKOWA jeżeli dotyczy wystawiona na Grantobiorcę wskazanego w umowieOryginał faktury musi być podpisany przez osobę upoważnioną do jej wystawienia. Nie są akceptowane faktury elektroniczne bez podpisu.
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:
– datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT – w terminie realizacji zadania określonym w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Mieszkańcem),- adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT zgodny z adresem Grantobiorcy wskazanym w Umowie,- wartość (brutto/netto) obejmująca koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania,- sposób zapłaty: przelew.- nazwę wykonanej usługi w ramach zadania zgodnie z zapisem:Faktura zaliczkowa: 10%, 20% lub max 30% wartości umowy
Opis na fakturze: Zaliczka do umowy z dnia …….. na wykonanie inwestycji w budynku przy ul. ……… w …………. w ramach projektu “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”Faktura końcowa: 90%, 80% lub 70% wartości umowy wystawiona po  bezusterkowym protokole odbioru.
Opis na fakturze: Realizacja umowy z dnia …….. na wykonanie  inwestycji w budynku przy ul. ………. w …………………..…… w ramach projektu “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia …………………

W uwagach dopisek: Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dopuszczalne jest również rozbicie faktury na elementy z formularza ofertowego tj. np. 1. Dokumentacja techniczna 2. Audyt energetyczny 3. Dostawa i montaż kotła gazowego 4. Modernizacja komina spalinowego 5. Budowa instalacji gazowej 6. Modernizacja instalacji c.o.

Jednocześnie przypominamy, że podział płatności powinien wynikać z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Mieszkańcem) – paragraf 6 w umowie z Wykonawcą.

3. POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY płatność musi być dokonana z konta podanego w umowie o powierzenie grantu paragraf 6 pkt. 6

4. PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO podpisany przez Inspektora, Wykonawcę, Instalatora oraz Grantobiorcę.5. AUDYT ENERGETYCZNY POREALIZACYJNY przygotowany przez Wykonawcę.

6. UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY GRANTOBIORCĄ I WYKONAWCĄ wraz z ofertą i kosztorysem. (dokumenty te zostały zaakceptowane przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu i powinny być tożsame).

7. UMOWA NA PODŁĄCZENIE DO SIECI ENERGETYCZNEJ I CIEPLNEJ jeżeli w projekcie wykonywana jest instalacja gazowa należy dołączyć umowę z gazownią lub aneks, a jeżeli w projekcie wykonywana jest fotowoltaika należy dołączyć aneks do umowy z Tauronem.

8. ŚWIADECTWA, DEKLARACJĘ, CERTYFIKATY, ATESTY OD KOTŁA/SOLARÓW/FOTOWOLTAIKI/ZBIORNIKÓW ITP. DOPUSZCZAJĄCE DO UŻYTKU ORAZ MONTAŻU NA TERENIE RP – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. WYPEŁNIONE KARTY GWARANCYJNE DLA KOTŁA/SOLARÓW/FOTOWOLTAIKI/ZBIORNIKÓW ITP.

10. PROTOKÓŁ LIKWIDACJI STAREGO KOTŁA WRAZ Z FORMULARZEM PRZYJĘCIA ODPADÓW. W dowodzie przekazania musi zostać określona nazwa i rodzaj pieca jaki zostaje złomowany i musi być zgody z audytem przedrealizacyjnym oraz data przyjęcia pieca. Dokument ten musi zostać wystawiony na Grantobiorcę.

11. OPINIA KOMINIARSKA12. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA PRZED WYKONANIEM INWESTYCJI13. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA PO WYKONANIU INWESTYCJI Z WIDOCZNYMI NAKLEJKAMI, KTÓRE NAKLEJAŁ INSPEKTOR. 

Zaleca się wydruk kilku zdjęć na jednej stronie np. 4.
Należy wykonać zdjęcia całego zakresu, który jest dofinansowany tj. kotła, zbiornika, fotowoltaiki, inwertera, solarów. Dokumentacja ta powinna zawierać adres nieruchomości oraz opis. Na zdjęciach należy uwzględnić wszystkie panele.

14. ORYGINAŁY OŚWIADCZEŃ PODPISANE PRZEZ GRANTOBIORCĘ (ZAŁĄCZNIK). W oświadczeniu dot. dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu należy wpisać księgę wieczystą, która wpisana została w umowie o powierzenie grantu paragraf 3 pkt. 1. Jeżeli w KW nie został ujawniony budynek należy do oświadczenia również wpisać zawiadomienie, które zostało ujęte w ww. umowie.

15. SCHEMAT PODŁĄCZENIA

16. DOKUMENTACJA TECHNICZNA (JEŻELI ZOSTAŁA WYCENIONA W KOSZTORYSIE I OFERCIE)

17. POZWOLENIE NA BUDOWĘ PRZY GAZIE (JEŻELI DOTYCZY) WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ZGŁOSZENIU ROBÓT DO PINB (ZAŁĄCZNIK)

18. WYPEŁNIONY DZIENNIK BUDOWY JEŻELI ZOSTAŁO WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

19. PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI (JEŻELI DOTYCZY)