Słownik pojęć

Grantobiorca (ostateczny odbiorca) to podmiot publiczny albo prywatny (np. osoba fizyczna), inny niż beneficjent projektu grantowego, któremu udzielona zostaje dotacja zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.

Dofinansowanie uzyskają projekty realizowane w formule grantowej rozumiane jako:
Demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców / kotłów / palenisk łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej (zakup i montaż kotła/pieca zasilanego gazem, energią elektryczną, biomasą lub innym odnawialnym źródłem energii) wraz z niezbędną instalacją (np. instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania). Warunkiem otrzymania dofinansowania przez grantobiorcę jest (w przypadku wymiany kotła na
zasilany gazem lub biomasą), aby na moment zakończenia inwestycji objętej grantem, zapotrzebowanie budynku/lokalu na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w audycie energetycznym wyrażone wskaźnikiem EPH+W wynosiło:
– dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych poniżej 150 kWh/(m2×rok),
– dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych poniżej 135 kWh/(m2 × rok);
lub
demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców / kotłów / palenisk łącznie z podłączeniem do
miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z niezbędną instalacją (np. instalacja ciepłej wody użytkowej,
centralnego ogrzewania).