pytania i odpowiedzi, prezentacja projektu

1. Czy po realizacji inwestycji Grantobiorca w pierwszej kolejności z własnych środków opłaca fakturę otrzymaną od wykonawcy?

Tak. Grantobiorca opłaca fakturę z własnych środków. Wypłata Grantu odbywa się w formie refundacji przelewem na rachunek bankowy Grantobiorcy wskazany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę grantu pod warunkiem dysponowania przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski. 

2. Jak wygląda zapis oraz weryfikacja Wykonawców?

Procedury naboru Wykonawców dostępne są na stronie stopsmog.eu w zakładce „Dla Wykonawcy”. Na listę wykonawców można się wpisać w każdym momencie. Proces ten jest ciągły.

3. Czy w przypadku wymiany kotła na gazowy konieczne jest posiadania projektu budowalnego oraz zezwolenia ze Starostwa? Czy jest to koszt kwalifikowany?

Jeżeli prawo budowlane wymaga takiego pozwolenia to jest to konieczne. W ramach projektu dla każdego Grantobiorcy przeznaczono kwotę 2 000 zł na wydatki związane z dokumentacją projektową oraz audytem energetycznym porealizacyjnym, a więc są to koszty kwalifikowalne.

4. Czy w przypadku poniesienia kosztów związanych z inwestycją przed podpisaniem umowy z Grantodawcą jest możliwość ich zakwalifikowania w ramach projektu?

Zgodnie z procedurami realizacji projektu oraz umową o powierzenie grantu dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu).

5. Czy jest możliwość zakończenia inwestycji jeszcze w tym sezonie grzewczym 2020/2021?

Tak, jeżeli dopełnione zostaną wszystkie formalności tzn. Grantobiorca złoży wniosek o udzielenie grantu, dokona rozeznania rynku, podpisze umowę o powierzenie grantu, wykona inwestycję, zapłaci fakturę oraz złoży prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę grantu wraz ze wszystkim załącznikami.

6. Czy faktura z realizacji inwestycji może być uregulowana w systemie ratalnym?

Wypłata grantu następuję w formie refundacji tj. po zapłaceniu przez Grantobiorcę wszystkich faktur związanych z całym zakresem inwestycji.

7. Gdzie jest podana przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu?

Dla każdego Grantobiorcy kwota grantu została podana w skróconym wyciągu dot. zakresu rzeczowego oraz wskaźników. Do kwoty z audytu energetycznego należy doliczyć kwotę 2 000,00 zł przeznaczoną na dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny porealizacyjny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 42 105,26 zł.

8. Czy jeżeli w budynku znajduje się kominek należy go zlikwidować?

Jeżeli jest podstawowym źródłem ciepła i został on wskazany w audycie energetycznym to należy go zlikwidować.

9. Czy kwota, która została zaproponowana w audycie na wykonanie danej inwestycji może zostać zmieniona i wzrosnąć?

Nie. Do kwoty z audytu energetycznego należy dodać 2 000,00 zł na dokumentację oraz audyt porealizacyjny.

10. Kiedy można rozpocząć prace związane z inwestycją? 

Po podpisaniu umowy o powierzenie grantu.

11. Jaka jest data rozliczenia projektu?

Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej stopsmog.eu termin rozliczenia grantu mija w dniu 30 września 2021 r.

12. Czy instalacja fotowoltaliczna może być finansowana z projektu STOP SMOG oraz Projektu Słoneczna Żywieczyzna?

Zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych Grantobiorca może uczestniczyć wyłącznie w 1 projekcie „Słoneczna Żywiecczyzna” lub „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” (Stop Smog).

13. Czy można dokonać zmian zakresu rzeczowego inwestycji?

Wszelkie zmiany wymagają zgody Urzędu Marszałkowskiego. Należy wówczas złożyć pismo o zmianę zakresu rzeczowego inwestycji z podaniem konkretnego powodu zmiany oraz zakresu tej zmiany. Nie przyjmowane są wnioski z powodu zmiany koncepcji ogrzewania budynku. Dla takiego budynku robiony jest płatny aneks do audytu energetycznego, który nie daje gwarancji uczestnictwa w projekcie bez zgody Urzędu Marszałkowskiego.

14. Kiedy i gdzie będzie dostępna lista Wykonawców?

Lista Wykonawców jest dostępna na stronie internetowej https://stopsmog.eu/zrealizuj-i-rozlicz-swoja-inwestycje-lista-wykonawcow-opublikowana/. Nabór wykonawców jest prowadzony w sposób ciągły.

15. Czy w zapytaniu ofertowym do Wykonawcy mogę wskazać producenta, którego chcę urządzenie?

W zapytaniu ofertowym nie można używać nazw własnych tj. nie wolno podać konkretnego producenta.

16. Czy można zmienić kocioł z gazowego na elektryczny lub zrezygnować z jakiejś części inwestycji założonej w audycie energetycznym?

Wszelkie zmiany wymagają zgody Urzędu Marszałkowskiego. Należy wówczas złożyć pismo o zmianę zakresu rzeczowego inwestycji z podaniem konkretnego powodu zmiany oraz zakresu tej zmiany. Nie przyjmowane są wnioski z powodu zmiany koncepcji ogrzewania budynku. Dla takiego budynku robiony jest płatny aneks do audytu energetycznego, który nie daje gwarancji uczestnictwa w projekcie bez zgody Urzędu Marszałkowskiego.

17. Kiedy można ponieść pierwszy wydatek w ramach inwestycji aby był on kwalifikowany?

Zgodnie z procedurami realizacji projektu oraz wzorem umowy o powierzenie grantu dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem zawarcia umowy o powierzenie grantu (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Koszty poniesione przed dniem podpisania umowy o powierzenie grantu są kosztem niekwalifikowanym.

18. Jeżeli nie posiada się wystarczających środków na zrealizowanie inwestycji czy można korzystać z kredytowania Wykonawcy?
Wypłata grantu następuję w formie refundacji tj. po zapłaceniu przez Grantobiorcę wszystkich faktur związanych z całym zakresem inwestycji. Kwestię kredytowania należy ustalić indywidualnie z Wykonawcą.

19. Czy w przypadku wymiany kotła, modernizacja instalacji c.o jest kosztem kwalifikowanym?
Tak, pod warunkiem, że zostało to ujęte w audycie energetycznym.

20. Czy jest możliwość wyboru 2 lub kilku Wykonawców?
Tak jeżeli jeden wykonawca nie ma kwalifikacji do wykonania całego zakresu prac.

21. Czy jeżeli posiadam dwóch Wykonawców wypłata Grantu będzie się odbywała także w dwóch etapach?
Nie, wypłata Grantu jest jednorazowa i następuje po zakończenia całej inwestycji zgodnej z audytem energetycznym. 

22. Czy może nastąpić zmiana Grantobiorcy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości?

Tak. Należy wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające pełne prawo do dysponowania nieruchomością nowego właściciela tj. zapis w KW.

23. Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli nieruchomości?

W takiej sytuacji jak najszybciej należy uregulować stan prawny nieruchomości. Grantobiorcą może być osoba mająca pełne prawo do dysponowania nieruchomością.

24. Czy można wysłać prośbę o wycenę również do firm które nie znajdą się na sporządzonej przez Państwa liście?

Zapytania ofertowe należy wysyłać do firm znajdujących się na liście dostępnej na stronie internetowej stopsmog.eu.

25. Czy jest możliwość przełożenia paneli z dachu na grunt?

Zmiana lokalizacji paneli jest możliwa w ramach tej samej działki, pod warunkiem zapewnienia założonych efektów instalacji, co potwierdzone powinno być w audycie energetycznym porealizacyjnym.

26. Czy można zwiększyć moc paneli fotowoltaicznych?

Grantobiorca który będzie chciał wykonać instalację PV o mocy większej niż określona w audycie może to zrobić tylko i wyłącznie w trakcie trwania montażu i na swój koszt / jako koszt niekwalifikowany. W okresie trwałości projektu tj. 5 lat od momentu rozliczenia całego projektu przez Związek Międzygminny nie można na wykonanej instalacji dokonywać żadnych zmian.

27. Jak będzie odbywał się wybór wykonawców, czy będzie to lista dostępnych firm czy z góry zostanie przydzielona firma do konkretnego uczestnika projektu?

Wyboru firmy dokonuje samodzielnie Grantobiorca z listy zaakceptowanych Wykonawców. Firmy nie są przydzielone do konkretnego uczestnika projektu. Operator projektu nie odpowiada za firmy znajdujące się na liście. Grantobiorca musi samodzielnie przypilnować wykonawcę. Inwestycja jest odbierana przez inspektora nadzoru w przeciągu 21 dni od momentu zgłoszenia gotowości odbioru inwestycji.

28. Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia inwestycji?

Dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji podane są w regulaminie projektu, umowie o powierzenie grantu oraz we wniosku o wypłatę grantu.

29. Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT jest możliwość przeniesienia miejsca lokalizacji instalacji PV z dotychczas planowanego dachu budynku mieszkalnego na dach przylegającego doń budynku np. stodoły (budynku gospodarczego) lub na grunt?

Zmiana lokalizacji paneli jest możliwa w ramach tej samej działki, pod warunkiem zapewnienia założonych efektów instalacji, co potwierdzone powinno być w audycie energetycznym porealizacyjnym.

30. Jak wygląda forma zapłaty za fakturę wykonawcy i późniejszy zwrot środków?

Zapłata za wykonaną inwestycję winna być wykonana przelewem z rachunku bankowego podanego w umowie o powierzenie grantu. Wypłata grantu również będzie przelana na to samo konto.

31. Co z podatkiem dochodowym w projekcie?

Kwestie opodatkowania Grantu podatkiem dochodowym od osób fizycznych regulują odrębne przepisy. Regulamin nie rozstrzyga czy przychód z Grantu jest zwolniony z podatku dochodowego.

32. Gdzie znajdę listę wykonawców?

Lista zatwierdzonych Wykonawców jest opublikowana na stronie Operatora Projektu pod adresem https://stopsmog.eu/zrealizuj-i-rozlicz-swoja-inwestycje-lista-wykonawcow-opublikowana/

33. Czy różnice pomiędzy przyznaną kwotą grantu, a faktycznymi kosztami inwestycji pokrywa właściciel budynku?

Tak.

34. Czy można zmienić wykonawcę w przypadku gdyby wykonawca nie realizował umowy zgodnie z jej postanowieniami?

Umowa jest podpisywana pomiędzy Wykonawcą, a Grantobiorcą (mieszkańcem), o ewentualnej zmianie decyduje Grantobiorca. Operator projektu nie odpowiada za wykonawców. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku takiej zmiany trzeba złożyć nowy formularz wyboru wykonawcy u Operatora Projektu (szczegóły w tej sprawie należy omówić z biurem Operatora Projektu).

35. Czy kwota grantu zostanie pomniejszona o kwotę, którą otrzymam za złomowanie pieca?

Decyzją Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w dniu 09.12.2020 r. w ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” kwota grantu nie będzie pomniejszana o kwotę, która mieszkaniec otrzyma za złomowanie pieca.

36. Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura?

Faktury VAT, potwierdzające poniesione wydatki, muszą być wystawione na Grantobiorcę (wskazanego w umowie).

Poprawna faktura VAT powinna zawierać co najmniej:

– datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT – w terminie realizacji zadania określonym w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Mieszkańcem),

– adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT zgodny z adresem Grantobiorcy wskazanym w Umowie,

– wartość (brutto/netto) obejmująca koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania,

– sposób zapłaty: przelew.

– nazwę wykonanej usługi w ramach zadania zgodnie z zapisem:

Faktura zaliczkowa: 10%, 20% lub max 30% wartości umowy

Opis na fakturze: Zaliczka do umowy z dnia …….. na wykonanie inwestycji w budynku przy ul. ……… w …………. w ramach projektu “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”


Faktura końcowa: 90%, 80% lub 70% wartości umowy wystawiona po  bezusterkowym protokole odbioru.


Opis na fakturze: Realizacja umowy z dnia …….. na wykonanie  inwestycji w budynku przy ul. ………. w …………………..…… w ramach projektu “Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” zgodnie z protokołem odbioru
końcowego z dnia …………………


W uwagach dopisek:

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dopuszczalne jest również rozbicie faktury na elementy z formularza ofertowego tj. np.

1. Dokumentacja techniczna

2. Audyt energetyczny

3. Dostawa i montaż kotła gazowego

4. Modernizacja komina spalinowego

5. Budowa instalacji gazowej

6. Modernizacja instalacji c.o.

Jednocześnie przypominamy, że podział płatności powinien wynikać z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Mieszkańcem).

37. Czy przyłącze budynku jest kosztem kwalifikowanym w projekcie?

Przyłącze gazowe stanowi koszt kwalifikowany. Zaliczone zostało do kategorii kosztów: przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby przebudowy/ budowy ( Przewodnik dla beneficjentów EFRR PRO WSL 2014 – 2020).

38. Jaka powinna być data na protokole odbioru końcowego?

Data na protokole odbioru końcowego powinna być zgodna z umową zawartą pomiędzy Mieszkańcem a Wykonawcą i nie może być późniejsza aniżeli 28 dni kalendarzowych (7 dni zawiadomienie o zakończeniu prac do Operatora Projektu + 21 dni na odbiór inwestycji przez Inspektora) od
daty zakończenia prac zawartej w  §2 pkt. 3 umowy zawartej pomiędzy Mieszkańcem a Wykonawcą plus ewentualnie protokoły usterkowe (zgodność
terminów).

39. Gdzie można znaleźć definicję wskaźników produktu i rezultatu?

Definicję wskaźników można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291

40. Czy w audycie powykonawczym można uwzględnić w wartościach wskaźników inne elementy, które nie były robione w ramach projektu?

W audycie powykonawczym nie można uwzględniać w wartościach docelowych wskaźników paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła wykonanych w innym projekcie, na przykład w projekcie pn: Słoneczna Żywiecczyzna!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Prezentacja dostępna pod linkiem